Andre-00062
Kontakt webmaster
-
-
-
-
-
-
-

Ovenstående billede forestiller Christian Peter Wienberg.
Yderligere oplysninger om ham ønskes.

Læs følgende beskrivelse:
Wienberg, Christian Peter, 1819 - 1901, Murmester, var født 14. Marts 1819 i Kjøbenhavn. Hans Fader Sven Mathias W. var Murmester fra Helsingør, hans Moder Ane Kirstine f. Madsen Tibirke.

Efter endt Skolegang kom han i Murerlære og fik allerede i 1841, kun lidt over 22 Aar, Myndighedsbevilling for at kunne nedsætte sig som Murmester i Nakskov, hvor han ved sin Foretagsomhed snart blev et Særsyn mellem vore Provinsmurmestre.
Han byggede Herregaarde, restavrerede Kirker, opførte Fyrtaarne, forpagtede Holmegaards Teglværk osv.

1866 forlagde han sin Virksomhed til Kjøbenhavn, og han, der tidligere var kommen i Forbindelse med Kammerherre Meldahl, fik nu det ene store Byggeforetagende efter det andet, Frederiksborgs Gjenopførelse, Havnevæsenets Bygning paa Toldboden, Kunstudstillings-bygningen paa Charlottenborg, Kunstmusæet, Marmorkirken osv. Opførelsen af Fyrtaarne blev en Specialitet for ham (fra 1846 har han i alt opført 18), men tillige fik han Betydning ved de Stenhuggerier, han erhvervede paa Bornholm (1872) og Øland (1880). 1876-83 var han desuden Borgerrepræsentant i Kjøbenhavn, ligesom han 1875-96 hørte til den styrende Kreds i Industriforeningen og 1875-76 var Formand for Lærlingeforeningens Repræsentantskab. 9. Juni 1843 ægtede han Martine Samueline Abildgaard (f. 14. Nov. 1821), Datter af Kornkjøbmand Christian A. i Nakskov og Constance Christine f. Christensen.

Han døde 7. Juni 1901.Emne: mandeportrætter ældre
Emne: skæg