Se billedet stort

FotID-01240
Knud Vohn
-
-
-
Rudkøbing
-
-
Omkring 1912

Original befinder sig på Rudkøbing Byhistorisk Arkiv.
Fotografiet viser musikdirektør Enevoldsens orkester i Rudkøbing.
Siddende længst til venstre (med trompet) ses Jens Enevoldsen (1851-1922) og stående yderst til højre hans barnebarn (med tromme) Peter Johannes Evald Petersen (f. 1900).

Men hvem er de 6 andre musikere?

Om orkesteret i øvrigt oplyser Langelands Avis i 1916 bl.a.:
"...Med Enevoldsen forsvinder et af den store Offentlighed mest kendte Ansigter, en populær Mand, der har spillet Første Violin i det sidste Tiaars Musik- og Forlystelsesliv paa Langeland. I 1904 tog Hr. Enevoldsen fast Ophold i Rudkøbing, og han har siden svunget Taktstokken ved Hundreder af Koncerter, Baller, Teateraftener o.s.v. baade i By og paa Land, og der er vel ikke en af Os, der ikke har danset efter Enevoldsns Pibe. Samtidig har Enevoldsen udført et betydeligt Arbejde som Leder og Dirigent af flere af Byens Sangforeninger og ved privat Musikundervisning, og det maa med Sandhed siges, at han har udøvet en stor og samvittighedsfuld Virksomhed paa disse Omraader. Forholdene er jo stærkt begrænsede; det er ikke nemt i Længden at opretholde et Orkester i Rudkøbing, og det er sikkert meget vanskeligt altid at holde Kunstens Fane højt, som en aarvaagen Kritik forlanger det - men Enevoldsen har, trods Vanskeligheder af forskellig Art, ladet sig lede af en ærlig Stræben efter a t f a a n o g e t u d a f d e t, og er det ikke altid lykkedes i lige Grad, saa har det ikke været hans Skyld. Man spinder ikke Guld med Violinbuen paa Langeland, og det vilde være saare forstaaeligt, om en Mand ogsaa af denne Grund følte sig fristet til at slaa af paa Fordringerne til sig selv og andre, saa meget større er Æren ved Bestræbelsen for at holde T o n e n oppe, og Enevoldsen har til det sidste ladet sig lede af Kærligheden til Musikken."

Jens Enevoldsen er min oldefar.Emne: hovedbeklædning mænd
Emne: musik
Emne: mænd