Arnholtz, Emanuel Lorentz Johan Thomas (1865-?)

Født 30. Marts 1865 i Næstved (St. Peder S.), hvor Faderen var Murer samt Ringer ved St. Peders Kirke. 1878 kom han - kun 13 Aar gammel - i Lære hos Fotograf H. Hansen, Næstved (29), idet han samtidig passede sin Skolegang (hveranden Dag); her var han til Marts 1880, hvorefter han fortsatte sin Uddannelse i Retouche hos Fotograf Georg Alexandersen, Vesterbrogade, København, og derefter arbejdede som Medhjælper i København, først et Aar hos Hoffotograf Harald Paetz, Bredgade, og derpaa henholdsvis ca. 2 Aar og 1/2 Aar hos Fotograferne Johs. Petersen, Nørrebrogade, og E. Rye, Østergade.

Fra 1. Aug. 1883 arbejdede han nogle Aar i Sverige, først hos Fotograf Moritz Fürst i Göteborg (til 15. Maj 1884), derpaa i Malmø, hvor han til 1. Juni 1885 bestyrede Enkefru C. de Sharengrads Atelier, og endelig 5 Maaneder hos Fotograf Aug. Wahlstrøm i Falun. I Slutningen af 1885 assisterede han de københavnske Fotografer H. Riise og Christensen & Morange med Retouche, en Disciplin som han havde erhvervet sig en meget anerkendt Færdighed i.

Han kom derefter til Malmø og bestyrede Fru Sharengrads Forretning, indtil hun, 1886 døde. Efter nogle midlertidige Pladser i Helsingborg, Vejle, Randers og Christiansfeld arbejde han fra Juli 1887-April 1889 hos Fotograf Sophus Christensen i Fredericia.

12. April-30. November 1889 bestyrede han Atelieret i Vinhusgade i Næstved, som Kunstdrejermester Charles Løvstrøm netop havde overtaget efter Fotograf Langhoff. Som Følge af den Fremgang, Forretningen havde i dette Tidsrum, fik Arnholtz Lyst til at begynde for sig selv i Næstved og fik indrettet Atelier m. v. i hans Fædrenehus i Ramsherred, der nu tilhørte hans Svoger, Tømrer Hans Jensen. Mens Byggearbejdet stod paa, havdé han midlertidige Pladser hos Fotograferne Christensen i Haderslev og P. Christensen i Randers, begge Brødre til førnævnte Sophus Christensen i Fredericia.I Slutningen af April 1890 averteredes i Næstved Bladene:

Om korttid eventuelt 1ste Maj, aabnes et
elegant nyt fotografiskatelier i Ramsherred 253
som anbefales et højtæret publicum
med 1ste klasses arbejde.

Ærbødigst
E. Arnholtz Fotograf.


Atelieret blev aabnet 1. Maj 1890, og en 47 1/2 aarig Virksomhed, den næstlængste en Fotograf i Næstved! har oplevet, tog sin Begyndelse.

Forretningens første Medhjælper (fra Juli 1890) var Frk. Ellen Marie Steffensen (født i Odder 24. Febr. 1866, død i Næstved 12. Jan. 1939), der en kort Tid havde haft eget Atelier i Vamdrup. Med hende indgik Arnholtz Ægteskab 5. Oktbr. 1892 i Odder Valgmenighedskirke.

Paa Næstved, og Slagelse Industriforenings Fællesudstilling i Næstved 1892 tildeltes der ham Højeste Udmærkelse (Guldmedaille) for "fortrinlig Udførelse af Fotografier og Emulsionsbilleder", og paa Amtsudstillingen i Vordingborg 1901 fik han Broncemedaille (den største Pris, der blev tildelt for Fotografier).

Allerede fra Starten bestod en ikke uvæsentlig Del af Forretningen i Fotografering af Garnisonens Befalingsmænd og Mandskab, saavel paa Atelieret som paa Kasernerne, og da Foreningen "Dannevirke" af Krigsministeriet blev autoriseret til med Eneret at optage og forhandle Fotografier paa Kaserner og militære Etablissementer, overdrog Foreningen under 30. Maj 1915 denne Autorisation for Kasernerne m. v. i Næstved til Arnholtz.

Fra Aarhundredskiftet og i Løbet af en Snes Aar optog han et meget stort Antal Stereoskopbilleder, et Omraade der havde hans særlige Interesse. Et andet Speciale var Optagelse af Heste i Spring, som han bl. a. dyrkede ved de aarlige Væddeløb i Næstved. - Til et stort Album, som Officererne ved 4. Dragonregiment i Næstved i Foraaret 1912 skænkede Kong Frederik VIII i Anledning af dennes 50aars Soldaterjubilæum, udførte Arnholtz Billederne af Næstveds Officerer i 1862 samt den daværende Løjtnant Prins Frederik, som laa i Garnison ved Rytteriet der. Han har mange Gange fotograferet Kong Christian X, naar denne deltog i Jagter paa Gaunø og Rønnebæksholm eller besøgte Garnisonen i Næstved.

I September 1937 ophørte han med Forretningen; Atelieret blev herefter nedlagt, og de mere end 70,000 Plader, der var Resultatet af de 47 1/2 Aars Virksomhed, blev for Størstedelen destruerede, da ingen ønskede at overtage dette støre Pladelager. Han døde 24. Febr. 1938 i Næstved.

I 1891 var han indtraadt i Næstved Brandkorps som Underofficer, 1896 blev han Sekondløjtnant, og fra 12. Maj 1898 til 22. Marts 1902 var han vicebrandinspektør.

I nogle Aar i 1890'erne var han i Bestyrelsen for Cykleklubben for Næstved og Omegn, der drev Cyklebane i Næstved. Inden for den faglige Organisation, Dansk fotografisk Forening, som han var blevet Medlem af allerede i 1881 som ung Medhjælper, var han 1910-13 Formand for Foreningens 4. Kreds (omfattende Sydsjælland og Møen) og 1911-22 Medlem af Foreningens Hovedbestyrelse.

Han var Medstifter af Høj skoleforeningen for Næstved og Omegn i 1902 og sad i dens Bestyrelse i ca. 30 Aar. Han var endvidere Medindbyder til Folkemøderne i Sydsjælland fra den første Begyndelse i 1905 og Komiteens Kasserer indtil kort før sin Død. Endelig var han i en lang Aarrække fra 1904 Medlem af Næstved Soldaterhjems Bestyrelse.

En Søn, Axel Steffensen Arnholtz (f. 20. April 1899 i Næstved) uddannedes til Fotograf og havde i 1928-29 Forretning i Svendborg. Efter derpaa at have virket som Medhjælper forskellige Steder fik han i Maj 1941 Ansættelse hos Fotograf R. Kehlet, København, hvis Filial i Aarhus han bestyrede fra Maj 1942-Aug. 1949. Han har siden været knyttet til Hovedafdelingen i København som Kritiker.

(Kilde: Arnholtz, Svend: Gamle Næstved Fotografer Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1954)